Search form

Jama Aburr-ji 24:2

2Lika nipa Biylik a-wena, lika aburr-yigipa an-dakal Paul abu-ganyja gurda. Lika nipa an-gata Dertálach a-garlmuna, bima a-ngurrjinga Paul. Minypa a-yinanga a-wena Dertálach, “A-lay, Biylik, nginyipa bunggawa arrburrwa bama ny-jirra ny-molamola minypa gipa gun-baykarda magaya gu-ji arrburrwa gun-guna rrawa. Minypa gun-nga gun-nerra gu-nirra arrburrwa gu-workiya, nginyipa joborr ny-jarlapurda ny-yorkiya, lika gun-molamola gu-nirra arrburrwa.