Search form

Jama Aburr-ji 24:21

21Wurra gun-guna gun-ngardapa: Gun-gatiya aburr-mari aburr-nirra apula, ngaypa minypa waykin ngu-weya, ngu-yinaga, ‘A-lay, nyiburr-gunardiya nyiburr-mari nyiburr-nirra apula gun-guna: Minypa ngaypa ngu-borrwurra an-gugaliya a-juwiya a-workiya nuwurra barrwa Wangarr a-jarrkarra barra.’ ” Paul a-yinagata a-wena nula Biylik, minypa junggay wana an-babalapa an-gata rrapa barrwa mu-murna yerrcha Ju yerrcha aburr-burriya aburr-galiyana nula aburr-ni.