Search form

Jama Aburr-ji 24:22

22Lika nipa Biylik an-gata gapman bunggawa nipa ngardawa gipa mu-ngoyurra marn․gi nula jarlakarr gun-gata Paul gu-ngurrjinga, lika junggay wana an-babalapa rrapa barrwa aburr-gata mu-murna yerrcha nipa a-wena burrwa, a-yinanga burrwa, “Ganapiya. Nuwurra Lichiyach (Lysias) ana-boy barra, an-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal, lika mola ng-galiya barra rrapa ngu-yinmiya barra ngu-wengga.”