Search form

Jama Aburr-ji 24:23

23A-yinagata nipa Biylik a-wena burrwa, rrapa lika a-wena nula an-dakal a-ganyja a-workiya, a-yinanga nula, “A-lay, an-guna jaga gana nula, gala yapa a-lijiwarriyan. Wurra ny-mola nyi-ni barra nula. Gala barra ny-bicha, wurra bawa wupa barra a-rrigirrga. Rrapa aburr-yigipa aburr-borrmunga gun-molamola burrwa aburr-bengga nula, balaja burr-guta abu-wu barra.”