Search form

Jama Aburr-ji 24:27

27Gun-gatiya jemberr abirri-jirrapa gu-ni, lika gun-gata rrawa nipa Biylik murna a-wuna an-nerranga an-gata an-nelangga Bortiyach Bechach (Porcius Festus). Wurra minypa nipa Biylik jal a-ni a-gurdagurdarriya barra burrwa Ju yerrcha minypa nipa an-mola burrwa, lika Paul a-bawuna wupa a-ni.