Search form

Jama Aburr-ji 24:5

5“Wurra an-guna an-gugaliya mari gu-jarlapurda a-workiya minypa gun-geka janguny a-weya a-workiya, rrapa minypa Ju yerrcha burr-nganagarrgurraja a-workiya gun-jaranga rrawa. Minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda, nipa an-guna an-birripa mu-ngoyurra a-jirra burrwa.