Search form

Jama Aburr-ji 24:8

8Minyja an-guna ny-yenggana barra marn․gi nyi-ni nula gun-narda nyibu-ngurrjinga gun-burral.” A-yinagata a-wena nipa an-gata Dertálach,