Search form

Jama Aburr-ji 25:1

Paul A-wena Birripa Abi-jerrma Barra Nula Bunggawa An-gata Rowm (Rome) A-nirra

1Gun-gatiya Bechach (Festus) a-bena an-geka bunggawa gun-gata rrawa, lika ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa gu-ni, lika a-garlmuna, Jecharíya (Caesarea) wenga yarta a-bona Jirúchalam (Jerusalem).