Search form

Jama Aburr-ji 25:12

12Gun-narda Bechach a-galiyana nula Paul, lika nipa rrapa aburr-yigipa jawina ngardapa aburr-wena aburr-ni. Lika Bechach a-wena nula Paul, “A-lay, nginyipa gipa ny-yena, lika ny-boy barra nyi-na barra Jija.”