Search form

Jama Aburr-ji 25:13

Agrípa (Agrippa) Rrapa Birních (Bernice) Abirriny-jaliya Barra Nula Paul

13Gun-gatiya lika gu-yinmiyapa ngorrngurra, lika an-nerranga bunggawa, Agrípa (Agrippa) an-nelangga, rrapa jin-nigipa jelapa niya burr-guta Birních (Bernice) abirriny-bona gurda, balapala abirrin-denyjinga Bechach (Festus) ngardawa Bechach an-geka bunggawa gun-gata rrawa.