Search form

Jama Aburr-ji 25:14

14Gun-gatiya gu-yinmiyapa ngorrngurra aburr-ni, lika Bechach ana-nyala Paul a-ngurrjinga nula Agrípa. A-yinanga nula, “A-lay, an-guna an-ngardapa a-nirra, gun-gata Biylik bunggawa a-ni abi-rrimarra rrapa wupa abu-barnjinga, wurra burdak an-guna a-nirra, jimarn jarra Biylik mari nula a-wengganacharna minyja an-mola a-jerrmangarna.