Search form

Jama Aburr-ji 25:15

15Rrapa gun-gata ngu-boya Jirúchalam, Ju yerrcha aburr-gata aburr-weya apula, aburr-gatiya wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha. Minypa an-guna abu-ngurrjinga apula minyja jimarn jarra gun-gatiya gugu ngaypa ngu-wengga nipa minypa a-juwa.