Search form

Jama Aburr-ji 25:16

16Wurra ngaypa ngu-yinaga burrwa, ‘Ngika a-la. Ngayburrpa Rowm nyiburr-guyinda gala nyiburr-yirda nyiburr-workiya. Wurra burdak gu-ngardapa nguburr-negiya barra, lika mari nula arr-wenggana barra nipa burr-guta. Minypa ng-galiya barra ana-gorrburrwa gun-nga mari nyibi-rrimanga nula rrapa ng-galiya barra nula a-ngurrjiya.’ Ngaypa ngu-yinagata ngu-weya burrwa aburr-gata Ju yerrcha, a-la, Agrípa.