Search form

Jama Aburr-ji 25:17

17Lika nuwurra waypa aburr-boya gurda apula, lika gala gun-baykarda ngu-ni. Wurra guna-gepiya, lika ng-garlmiya, ngu-boya, gata ngu-nirra ngayburrpa bunggawa yerrcha mari nula arrbu-wengganacha nguburr-workiya. Lika ngu-weya burrwa aburr-ngaypa an-dakal, lika abu-ganyja gurda nipa Paul.