Search form

Jama Aburr-ji 25:18

18Lika aburr-gata mari gubi-rrimanga nula aburr-garlmiya, abu-ngurrjinga. Ngaypa bama ngu-yinaga jimarna jarra abu-ngurrja a-yinmiya nipa gun-nerra jama a-ji, wurra gun-nyagara.