Search form

Jama Aburr-ji 25:2

2Lika gatiya a-ni, aburr-gata Ju yerrcha mu-ngoyurra aburr-jirra burrwa, wana junggay yerrcha burr-guta, birripa aburr-garlmuna, Bechach aburr-wena nula mari gubi-rrimarra nula Paul. Aburr-ngiwija nula