Search form

Jama Aburr-ji 25:21

21Wurra Paul a-weya burdak barra wupa a-ni an-dakal ana-murna rrapa nuwurra waypa barra nipa Jija (Caesar) a-ngunyangunyjiya barra nula rrapa a-wengga barra minyja rraka a-jerrmarda, a-benggin. Ganapiya, lika gun-narda ngu-yagurrmunga nula. Lika ngu-weya burrwa aburr-ngaypa an-dakal, lika jaga aburr-ganaja nula aburr-nirra nuwurra ngu-jerrma barra nula nipa Jija.” A-yinagata nipa Bechach a-wena rrapa Paul a-ngurrjinga nula Agrípa.