Search form

Jama Aburr-ji 25:22

22Lika Agrípa a-yinanga nula Bechach, “A-lay, an-narda ngaypa jal ngu-nirra ng-galiya barra nula.”

“Ganapa, a-la. Nuwurra ngulam ny-jaliya nula.”