Search form

Jama Aburr-ji 25:23

23Aburr-yu, guna-gepana, lika gu-ngardapa aburr-negiyana gata bunggawa yerrcha aburr-galiya nula aburr-workiya ana-nga an-jaranga a-weya burrwa a-workiya. Lika nipa Agrípa rrapa Birních mun-birrinyjipa mirikal mun-molamola abirriny-barrngumurra, lika abirriny-bamuna gurda warlwarl barra aburr-werranga burrbi-na birrinyjipa abirriny-molamola. Minypa aburr-werranga wugupa aburr-bamuna gurda, aburr-gata bunggawa burrwa Rowm an-guyinda an-dakal rrapa aburr-gata aburr-werranga gu-galiya yerrcha wana aburr-nirra gun-gata rrawa. Lika wugupa aburr-barrngumurra. Lika Bechach a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal Paul abu-ganyja gurda wupa.