Search form

Jama Aburr-ji 25:25

25Wurra gala gun-ngiya ng-galiya nula an-guna werra a-negiyana rraka a-juwa. Wurra ngika. Wurra nawanawa ngu-nirra jimarn jarra ngu-jerrma. Wurra nipa ngardawa a-weya apula rrapa jal a-nirra Jija ana-nyala a-galiya barra nula rrapa a-wengga barra minyja rraka a-benggin, gun-narda ngu-yagurrmunga nula rrapa ngu-jerrma barra nula an-gata.