Search form

Jama Aburr-ji 25:27

27Ngardawa an-guna gala ngu-yinmiya borijipa ngu-bicha rrapa ngu-jerrma. Wurra burdak ngu-wukurrja, gun-jechinuwa ngu-ngurrja nipa a-yinmiyana waygaji gun-nerra jama a-ji.”