Search form

Jama Aburr-ji 25:3

3an-mola a-ni barra burrwa rrapa Paul ana-jerrma barra burrwa Jirúchalam. Aburr-yinagata nula, ngardawa gipa mu-ngoyurra gubu-borrwurra Paul gojilapa abu-bu barra a-juwa.