Search form

Jama Aburr-ji 25:4

4Wurra Bechach a-yinanga, “A-lay, gata Jecharíya jaga aburr-ganaja nula Paul. Wurra burraya gun-baykarda ngika, lika yi-gatiya ngu-jeka barra,