Search form

Jama Aburr-ji 25:6

6Lika mu-nguy Jirúchalam a-ni gun-baykarda ngika, wurra ngorrngurra waygaji 8 gu-ni, wurra waygaji 10 gu-ni, lika a-garlmuna, a-jekarra Jecharíya. Lika guna-gepana gun-nerranga, lika a-rakaja gu-bala gun-gata minypa bunggawa a-nirra a-workiya rrapa a-weya. Lika a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, lika aburr-bona, Paul abu-menga, abu-ganyja gurda nula.