Search form

Jama Aburr-ji 25:7

7Lika Ju yerrcha aburr-gata Jirúchalam wenga aburr-bona gurda Jecharíya, birripa aburr-garlmuna, Paul gojilapa abi-negarra rrapa bima abu-ngurrjinga aburr-ni gun-jaranga. Wurra gun-narda gun-jaranga aburr-wena gala aburr-yinmiyarna Bechach abu-gurdagurdarrajarna jimarna gun-burral; wurra gun-nyagara.