Search form

Jama Aburr-ji 25:9

9Wurra nipa Bechach jal a-ni burr-gurdagurdarra barra Ju yerrcha minypa nipa an-mola burrwa, lika a-wengganana Paul, “A-lay, gun-mola nggula Jirúchalam ny-boy barra, ya? Minyja aburr-gurda bubu-ngurrjinga, gun-narda gatiya ng-galiya barra nggula, ya?”