Search form

Jama Aburr-ji 26:1

Paul A-gurdagurdarriyana Nula Agrípa (Agrippa) Minypa Nipa Paul An-mola

1Lika Agrípa (Agrippa) a-wena nula Paul, a-yinanga, “A-lay, ngaypa ngu-mola; wengga apula. Ny-yinmiya barra ny-nyurrjiya?” a-yinagata nula. Lika Paul a-garlmuna, mernda a-jirra a-garlmuna aburr-werranga aburr-gata barra gun-ngap gubu-bawa, lika a-ngurrjiyana minypa gun-guna: