Search form

Jama Aburr-ji 26:15

15“A-yinagata a-wena apula, lika ngaypa ngu-yinanga nula, ‘Ny-jurdiya ny-yingiya nginyipa, a-lay, Bunggawa?’

“A-yinagata, ‘Ngaypa Jesus, ng-guniya nginyipa nguna-burnda ny-yorkiya.