Search form

Jama Aburr-ji 26:18

18Minypa ngiy-jerrma barra burrwa aburr-gata gala marn․gi apula, wurra nginyipa marn․gi burr-nega barra. Minypa aburr-gata an-munya gu-maya aburr-nirra, wurra nginyipa burr-ngukurdanyja barra gu-gujayanaya aburr-ni. Minypa walkwalk gun-nika jarlakarr aburr-nirra, wurra nginyipa burr-ngukurdanyja barra nula Ngun-anya Wangarr. Minypa marr aburr-balcha barra apula ngaypa rrapa nipa Wangarr baywarra gu-nega barra burrwa gun-nerra gubi-rrimarra, lika birripa aburr-gatiya wugupa burrwa Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha.’