Search form

Jama Aburr-ji 26:19

Paul A-ngurrjiyana Nipa A-yinmiyana Jama A-ji

19“A-yinagata nipa Jesus a-wena apula, Agrípa, a-lay, Bunggawa. Rrapa gun-gata ngu-nana minypa borrich Wangarr nguna-gurdagurdarrana, ngaypa gala ngu-dalajingarna, wurra ngika.