Search form

Jama Aburr-ji 26:20

20Wurra gu-galiya yerrcha ngu-wena burrwa ngu-bona aburr-gata Daméchkach aburr-nirra mu-ngoyurra, rrapa aburr-werranga Jirúchalam aburr-nirra, rrapa aburr-werranga aburr-nirra Judíya rrawa gu-jirra gu-boya, rrapa gu-werranga gu-werranga gu-rrawa Jentayl yerrcha burr-guta ngu-wena burrwa barra gun-nerra gubu-bawa rrapa aburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr, rrapa minypa gun-molamola jama aburr-ji barra ngardawa gun-nerra gun-burral gubu-bawuna.