Search form

Jama Aburr-ji 26:22

22Wurra gipa mu-ngoyurra Wangarr a-gunggajinga apula a-workiya, lika ngaypa ng-gunaga ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-jirra, ana-goyburrpa nyiburr-werranga nyiburr-gurda bunggawa yerrcha, nyiburr-werranga nyiburr-mujama. Gun-ngaypa janguny gun-maywapa minypa an-gata Mojich (Moses) rrapa barrwa aburr-werranga aburr-gata Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana mu-ngoyurra: