Search form

Jama Aburr-ji 26:24

24Gun-narda Bechach (Festus) a-galiyana Paul a-wena nula Agrípa, lika nipa Bechach ana-nyala a-garlmunapa gu-gorndanga nula wengga. Minypa waykin a-wena, “A-lay, Paul, nginyipa bamapama, ya, gu-gunarda ngacha ny-yeya ny-boya? Minyjiya. Jurra mun-jaranga nyi-nacha ny-yorkiya mu-gatiya bamapama biy-nenga, ngarla.”