Search form

Jama Aburr-ji 26:27

27Minyja wengga, a-lay, Agrípa. Birripa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena aburr-workiyana wola gun-guwarr, nginyipa marr ny-balcharra burrwa gun-birripa janguny, ya? Minyja ngaypa marn․gi nggula marr ny-balcharra burrwa.”