Search form

Jama Aburr-ji 26:28

28Lika Agrípa a-wena nula Paul, “A-lay, nginyipa bama ny-yinaga jimarna gun-guniya gugu nginyipa nguna-ngukurdanyja barra Christ ngu-yika ngu-ni barra nula, ya?”