Search form

Jama Aburr-ji 26:3

3Minyja nginyipa marn․gi burrwa Ju yerrcha gun-birripa gun-guwarr rrapa gun-nga minypa ngarndarrk ngarndarrk aburr-negiya aburr-workiya. Lika galiya apula, japurra ngapa ny-jirra, wurra ngaypa gun-baykarda ngu-wengga barra.