Search form

Jama Aburr-ji 26:30

30Paul a-yinagata a-wena, lika aburr-garlmuna aburr-gata minypa Agrípa nipa bunggawa wana an-bapala, rrapa Bechach an-gata marr wana bunggawa, rrapa jin-gata Birních, rrapa aburr-werranga aburr-jaranga burr-guta,