Search form

Jama Aburr-ji 26:31

31lika aburr-bona, aburr-bena yarlanga. Lika aburr-wena aburr-ni, “A-lay, an-guna gala gun-nga gun-nerra jama a-jirrarna rraka a-juwa. Gala gun-nga gun-nerra gu-rrima rraka wupa a-ni, wurra gun-nyagara.” Aburr-yinagata aburr-wena aburr-ni.