Search form

Jama Aburr-ji 26:32

32Rrapa nipa Agrípa a-wena nula Bechach, “A-lay, jarra nipa an-guna ay-jerrmangarna, wurra nipa a-wena an-gata Jija (Caesar) ana-nyala mari nula a-wenggana barra.”