Search form

Jama Aburr-ji 26:8

8Wurra ana-goyburrpa nyiburr-gurda an-nga nula nyibu-borrwuja nyiburr-workiya, jimarna bama nyiburr-yinaga an-gugaliya a-juwiya a-workiya nipa Wangarr gala a-yinmiya a-jarrkarra?