Search form

Jama Aburr-ji 27:1

Paul Mu-michiyang A-bona Rowm (Rome)

1Ganapiya, lika gun-gatiya gubu-borrwurra Paul ngatipa nyirrbi-jerrma barra Rowm (Rome), lika Paul rrapa aburr-werranga wupa aburr-ni burrbu-menga, lika murna abu-wuna Juliyach (Julius) an-gata an-dakal a-ganyja a-workiyana ana-gata burr-yika bunggawa Rowm a-nirra.