Search form

Jama Aburr-ji 27:11

11Paul a-yinagata a-wena, wurra an-gata an-dakal a-ganyja a-workiya nipa gala gu-yagurrmungarna nula Paul. Wurra jarra abirri-gata abirri-werranga nipa marr a-balcha butula, nipa an-gata michiyang an-gurrimapa rrapa an-nigipa an-mujama.