Search form

Jama Aburr-ji 27:12

12Bitipa gala jal abirri-nirrarna michiyang gata mu-jirrarna gun-gatiya mern mu-yurtcha. Ngardawa gun-gata rrawa marlgaway; gala gun-jong gu-ji rraka michiyang bongarramolma mu-ji. Lika aburr-werranga burr-guta jal aburr-ni aburr-boy barra minyja jimarna Biynik (Phoenix) aburr-bengga, gata michiyang mu-ji gun-gatiya mern mu-yurtcha. Gun-gata Biynik gu-maywapa gu-bamara Gurít, wurra barlmarrk gu-bena gu-workiyana, michiyang gata mu-ji mu-workiyana bongarramolma.