Search form

Jama Aburr-ji 27:13

Mu-michiyang Aburr-bamuna Lika Barlmarrk Wana Gu-bena Burrwa

13Gun-gatiya barlmarrk gu-garlmuna, jalachang wenga guna-jekarra, lika gubu-borrwurra gun-molamola arrburrwa barra nyiburr-boy. Lika barlangu abu-menga, abu-barnjinga, lika nyiburr-garlmuna, nyiburr-bona, rrarnba gu-jirra nyibu-ganyja nyiburr-bamuna gun-gata bamara.