Search form

Jama Aburr-ji 27:15

15Minypa michiyang m-buna gu-ni, lika mu-ngoyurragurdanyjinga arrburrwa, gochilawa nyiburr-bona, gala nyiburr-yinmiyarna nyiburr-jekngarna, rrawa nyiburr-beyarna, wurra gun-nyagara. Wurra nyibu-bawuna, nyiburr-ninya, rrapa barlmarrk nyirr-jalanggakaja.