Search form

Jama Aburr-ji 27:17

17Rrapa mu-murndurn mu-guyinda michiyang goma mu-jirra nyibu-bichinga; gala yapa gera mu-jirra mun-guyinda mu-lopchin. Lika jumala mun-balmbarra nyibi-negarra, barlmarrk mu-ga barra michiyang, wurra gala yapa burr-guya mu-yurtchin, gu-japarna mu-warrchin gun-gata Libiya yi-gurrepa.