Search form

Jama Aburr-ji 27:18

18Wurra barlmarrk mu-nguy guna-bamuna, lika gun-nerranga gu-ni, lika gun-gata gorlk gun-guyinda mu-michiyang gu-yu gubi-yerrnyjinga aburr-ni gu-bugula; gala yapa gu-bugulawembiyan m-bamun michiyang.