Search form

Jama Aburr-ji 27:2

2Lika nipa Juliyach a-garlmuna, burr-ganyja, mu-michiyang aburr-gortkurrchinga aburr-ni. Mun-gata michiyang Adramítiyam (Adramyttium) mun-guyinda gipa nawanawa mu-ni, m-boy barra Aycha (Asia) gun-gata gochilawa gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya. Rrapa ngatipa burr-guta nyirri-gortkurrchinga an-gata Aritárkach (Aristarchus) nipa Jechalónika (Thessalonica) an-guyinda gun-gata wana gu-bapala gu-rrawa Mechadóniya (Macedonia). Ganapiya, lika nyiburr-bona,