Search form

Jama Aburr-ji 27:21

21Gun-gatiya minypa gu-galiya yerrcha gun-baykarda mbi-bawuna balaja ngardawa gun-gata barlmarrk, lika nipa Paul a-garlmuna, birripa aburr-gochila a-jinyja, a-yinanga a-wena burrwa, “A-lay, jimarna jarra nyiburr-galiya apula rrapa minypa Gurít nguburr-ni, mun-guna michiyang mun-molamola gata mu-ji rrapa gorlk gun-guyinda gala nyibi-yerrnyja gu-bugula.