Search form

Jama Aburr-ji 27:27

27Lika gun-gatiya ana-munya gu-ni, minypa barlmarrk gipa nyirr-buna gu-ni Jandi (Sunday) abirri-jirrapa gun-gata gu-bachirra nyiburr-bamuna bugula wana gun-nelangga Merrtaréyniyan (Mediterranean). Lika gu-gatiya wenga gornborrk gu-ni, lika aburr-gata minypa jama aburr-ji mun-gata michiyang birripa gubu-borrwurra yi-gurrepa jorrnyjurra nyiburr-bamuna.